Ateneo PolSci Bloggers

Archive for May, 2009|Monthly archive page

A CHAIN OF WEBS

In Economics, Political Economy on May 30, 2009 at 11:41 pm

An Analysis of the Likely Results of the Interplay of Causes and Effects of the Imminent Global Economic Crisis
by Hansley A. Juliano

The present year of 2009 opened with a plethora of various problems, challenges and apprehensions spanning not just developing and troubled nations but even most of the well-developed capitalist economies of the world. It is no surprise, then, that most societies have, with increasing apprehension and paranoia, dubbed this predicament a “global economic crisis.” It is not without reason that, similar to the proverbial “Tragedy of the Commons,” many nations have started tracing and reviewing their books and logs so as to see where precisely their actions for development have gone wrong, leading them to a probable adverse situation when the crisis strikes at full strength. That many analysts, intellectuals and government officials, more so, have pledged to study things further and find plausible solutions did not dampen people’s fear of being hit hard and experience stunted economic growth and mobility, both personal and communal.

Read the rest of this entry »

Sa Dapithapon, Nabubulok ang Pulang Watawat

In History, Political Theory, Politics on May 8, 2009 at 11:10 pm

Isang pahapyaw na pagtingin kung bakit lumaganap at lumalamlam ang Komunismo sa Pilipinas
ni Hansley Juliano

May kaliwa’t may kanan sa ating lipunan
Patuloy ang pagtutunggali, patuloy ang paglalaban;
Pumanig ka, pumanig ka, huwag nang ipagpaliban pa
Ang di makapagpasya ay maiiipit sa gitna…

– Joey Ayala, “Magkabilaan”

Una akong nagkaroon ng ideya sa nagaganap na pagbabaka sa political spectrum noong ako’y isa pa lamang mag-aaral sa Ikalawang Baitang na may pagkamapanuri, kung di man kalikutan, ng bawa’t batang kaedad ko. Noong minsang ako’y nabisita sa National Bookstore kasama ng aking mga magulang pagka’t kami’y mamimili ng gamit sa paaralan, tumakas ako sa kanila’t tumungo sa lalagyan ng mga aklat pangkasaysayan ng Pilipinas.

Nang pinulot ko ang isang dilaw na aklat na akda ni Abeleda, nabuklat ko ang bahagi tungkol sa pagpapahayag ni Marcos ng Batas Militar at ang mga Rebolusyong Komunista at ng Paghihiwalay. Napatingin ako sa isang talababa (footnote) ukol sa mga ginamit na salitang “makakaliwa” at “makakanan.” Sinasabing ang mga “makakaliwa” ay “mga taong nagtutulak sa pagsasagawa ng repormang panlipunan” habang ang mga “makakanan” ang siyang “pumipigil o umuusig sa pagsasagawa ng pagbabago sa lipunan.” Bagaman daw, ani Abeleda, na ang karamihan sa mga makakaliwa ay “Komunista,” hindi naman lahat ay kabilang sa huli. Idinagdag pa niya na ang mga mamamayan noong panahong iyon ay nahihikayat sumapi sa mga kilusang Komunista dahil “sa pag-asa para sa isang mas mabuting buhay.”

Read the rest of this entry »

Permanence in the Periphery

In Political Economy on May 3, 2009 at 2:57 am

by Rosselle Tugade

The overseas labor sector has probably absorbed the biggest shocks brought about by the global financial crisis within the context of the Philippine economic system. The Department of Labor and Employment has reported that about 121,000 Overseas Filipino Workers have been laid off or given wage cuts. Various commentators and scholars have warned against the instability of labor export as a source of national profit time and time again. However, the State–in its sheer incapacity and incompetence to generate domestic employment and a strong local industrial sector–has tolerated and even glorified the fundamentally flawed policy of labor exportation. Thus far, the Philippines remains languishing into the lower rungs of poverty and underdevelopment and has significantly lagged behind its ASEAN neighbors.

The origin of the labor export policy is problematic in itself. Back in the 70s when land reform and the country’s manufacturing export industry showed the signs of weakness and instability, the Marcos regime propped up the exportation of labor as a temporary solution to the country’s slow economic development–that is, as a viable source of instant employment without concern of developing an equitable national economic policy framework. Fast forward four decades and four administrations later, the country has become too dependent on remittances generated by Overseas Filipino Workers to inject money into the country’s financial bloodstream. Worse, labor exportation has become a permanent and basic economic policy of every administration in lieu of developing a strong industrial sector and substantial agricultural development. Aside from its dire economic consequences of rendering the Philippines incompetent and a failure as a developmental state, labor exploitation has been the cause of several social problems, specifically creating fissures within OFW families. Not to mention, countless workers have been subjected to exploitation, abuse, and even death in foreign countries.

Read the rest of this entry »